නවතම ප්රවෘත්ති

මොළයේ පිළිකා

"මොළයේ පිළිකා"

පිළිකාව, එය දන්නා පරිදි, මාරාන්තික පිළිකා සෛල තුළට පාලනයකින් තොරව බෙදා හැරීම ලෙස නම් කළ හැකිය. මෙය මොළයේ ඇති වූ විට, මොළයේ පිළිකා i;

[තුර්කියේ මොළයේ පිළිකා ප්රතිකාර] [මොළයේ පිළිකා රෝග විනිශ්චය] [මොළයේ පිළිකා රෝග ලක්ෂණය] [මොළයේ පිළිකා ඇතිවීමට හේතුව] [මොළයේ පිළිකා]

මොළයේ පිළිකා | බදාදා, ජූලි 6, 2022|

    නොමිලේ උපදේශනය