තුර්කියේ ෆුල් ෆේස් ලිෆ්ට් සැත්කම්

තුර්කියේ සම්පූර්ණ මුහුණු එසවීමේ සැත්කම් "

තුර්කියේ, සම්පූර්ණ මුහුණු ඉසිලීමේ සැත්කම් මෑත වසරවල ජනප්‍රිය සෞන්දර්යාත්මක පිළිවෙතක් බවට පත්ව ඇත. මෙම ශල්යකර්මය, මුහුණේ සහ බෙල්ලේ ප්රදේශයේ එල්ලා වැටීම, රැලි සහ;

[තුර්කියේ මුහුණු සෝපාන සැත්කම් මිල]

Face Lift | 5 මාර්තු 2023 ඉරිදා|

    නොමිලේ උපදේශනය