තුර්කියේ Liposuction ලබා ගැනීමේ වාසි

තුර්කියේ Liposuction ලබා ගැනීමේ වාසි"

Liposuction යනු සාමාන්‍යයෙන් ඉවත් කිරීම ලෙසද හැඳින්වෙන ක්රියා පටිපාටියකි. වැරදි ආහාර පුරුදු සහ උදාසීන ජීවිතය වැනි හේතු නිසා ඇතිවන කලාපීය ශරීර ලිහිසි කිරීමේ ගැටළු සඳහා k;

[තුර්කියේ Liposuction] [තුර්කියේ Liposuction හි වාසි]

liposuction | 17 මැයි 2023 බදාදා|

Abdominoplasty ගැන නිතර අසන ප්‍රශ්න

උදර ප්ලාස්ටි ගැන නිතර අසන ප්‍රශ්න"

සාමාන්‍ය 0 21 බොරු අසත්‍ය TR X-NONE X-NONE ;

[තුර්කිය] [උදරය ඇලවීමේ සැත්කම] [බඩ හිරවීම]

liposuction | 7 ජනවාරි 2023 සෙනසුරාදා|

    නොමිලේ උපදේශනය